GIỚI THIỆU

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TPBANK

Xem chi tiết sơ đồ tổ chức TPBank tại đây

BAN LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Ông Đỗ Anh Tú - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

3. Ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

4. Ông Eiichiro So - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

5. Bà Nguyễn Thu Hà - Ủy viên Hội đồng Quản trị độc lập

6. Ông Phan Tuấn Anh - Ủy viên Hội đồng Quản trị

7. Ông Phạm Công Tứ - Ủy viên Hội đồng Quản trịBAN KIỂM SOÁT

1. Bà Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát

2. Bà Nguyễn Lệ Hằng - Ủy viên Ban Kiểm soát

3. Ông Thái Duy Nghĩa - Ủy viên Ban Kiểm soát

BAN ĐIỀU HÀNH

1. Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc

2. Ông Vũ Minh Trường - PTGĐ thứ nhất - Giám đốc Khối Ngân hàng bán buôn

3. Ông Lê Hồng Nam - PTGĐ - Giám đốc Khối Tín dụng

4. Ông Nguyễn Hồng Quân - PTGĐ - Giám đốc Khối Quản trị rủi ro

5. Ông Khúc Văn Họa - PTGĐ - Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp

6. Ông Nguyễn Việt Anh - PTGĐ - Giám đốc Khối Nguồn vốn & Thị trường tiền tệ 

7. Ông Phạm Đông Anh - PTGĐ - Giám đốc Khối Vận hành 

8. Bà Bùi Thị Thanh Hương - PTGĐ - Giám đốc Khối Tài chính

9. Ông Đinh Văn Chiến - Giám đốc Khối Ngân hàng cá nhân

10. Ông Nguyễn Xuân Thanh - Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực

11. Ông Bùi Quang Cương - Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin

12. Ông Nguyễn Lâm Hoàng - Giám đốc Khối Bán trực tiếp và kênh thay thế

13. Bà Trương Thị Hoàng Lan- Giám đốc Khối Đầu tư và Ngân hàng Lưu ký 

14. Ông Nguyễn Hữu Thanh - Giám đốc Khối Pháp chế, Giám sát và Xử lý Nợ