DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Bảo lãnh
Cập nhật: 03/10/2013 03:03
TPBank (Bên bảo lãnh) cam kết bằng văn bản với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (Bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh