DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Quản lý tài khoản
Cập nhật: 03/10/2013 02:59
Thẻ ghi nợ quốc tế do TPBank phát hành cho các cá nhân được chỉ định của Doanh nghiệp.
Cập nhật: 03/10/2013 02:56
TPBank cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý và phân bổ dòng tiền hiệu quả giữa tài khoản chính và các toàn khoản phụ, đáp ứng yêu cầu của Doanh nghiệp
Cập nhật: 03/10/2013 02:54
Là tài khoản tiền gửi mà doanh nghiệp gửi tiền theo kỳ hạn nhất định
Cập nhật: 03/10/2013 02:50
Là tài khoản tiếp nhận dòng tiền lưu thông của doanh nghiệp thường được sử dụng trong các giao dịch gửi tiền, rút tiền và chuyển tiền