XÁC THỰC THƯ BẢO LÃNH
Số serial bảo lãnh
Tham chiếu bảo lãnh
Nhập mã CAPTCHA
Lưu ý: Quý khách có thể sử dụng phần mềm đọc QR code trên smartphone
để xác thực thông tin thư bảo lãnh